Statut IChM-Cz

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Tekst jednolity Dz. U.Z 2018, poz. 996 ze zmianami) utworzonej szkoły/placówki.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

                                                                                             § 1

1.            Organem prowadzącym jest;

TOWER Security sp. zoo zarejestrowana pod NR. KRS 0000812755

ul. Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 3c 42-218 Częstochowa woj. Śląskie PL

NIP: 5732915612   REGON: 38481191000000

Zgodnie z art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Tekst jednolity Dz. U. Z 2018, poz. 996 ze zmianami) utworzonej szkoły.

 2.   Nazwa placówki:

Instytut Chrześcijańskiego Międzymorza w Częstochowie

zwana w dalszej części statutu Placówką.

3. Rodzaj placówki: placówka niepubliczna dla młodzieży i dorosłych

4. Typ placówki: placówka kształcenia ustawicznego i kształcenia praktycznego umożliwiająca uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

5.  Miejscem prowadzenia placówki jest Miasto Częstochowa., Odziały zamiejscowe powoływane na mocy uchwały.

6.  Adres placówki:

UL. Obrońców Poczty Gdańskiej 3 C,42-218 CZĘSTOCHOWA WOJ. ŚLĄSKIE PL

Adres e-mail: biuro@ichm.edu.pl  , NR. TEL. +48 518 481 801

7. Adresy prowadzenia zajęć dydaktycznych:

a)            Ul. PCK 18, 42-218 Częstochowa, woj. Śląskie PL (Budynek Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego)

b)           Częstochowski Park Przemysłowo Technologiczny , ul. Wały Dwernickiego

c)            117/121 , 42 202 Częstochowa, Sala nr. 1 o powierzchni 74,43 m2

8. Sekretariat szkoły i adres do korespondencji 

UL. Kołakowskiego  8 A ,42-218 CZĘSTOCHOWA WOJ. ŚLĄSKI

II. CELE I ZADANIA PLACÓWKI                                                  

                                                                             § 2

Celem Placówki jest prowadzenie działalności edukacyjnej umożliwiającej uzyskanie i uzupełnianie przez młodzież i osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Placówka prowadzi działalność dla dorosłych i młodzieży.

Celem Placówki jest również działalność opiniotwórcza w obszarach swojego działania w oparciu o wiedzę i autorytet kadry związanej z Placówką , oraz osób z nią współpracujących.                                                                       

Celem Placówki jest też poprzez swoją działalność oświatową kształtować postawy patriotyczne i umacnianie wiary katolickiej.

                                                                            § 3

Placówka może prowadzić swoją działalność na terenie RP oraz w przypadku niektórych kursów i szkoleń może realizować swoje działania online lub za pomocą platformy e elearningowej.

                                                                             § 4

Realizację celu Placówka osiąga poprzez prowadzenie kształcenia realizowanego w formie kursów umożliwiających uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w następujących obszarach:

1.            KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY

2.            TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 

3.            PRACOWNIK USŁUG OCHRONY

4.            CZŁONEK SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ

5.            CZŁONEK SŁUŻBY INFORMACYJNEJ 

6.            KIEROWNIK D/S BEZPIECZEŃSTWA 

7.            HOSTESSA

8.            STEWARD

9.            KURSY JĘZYKOWE 

10.          KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

11.          KURS LEKTORA KANONICZNEGO

12.          KURS PEDAGOGICZNY

13.          KURS DO LICENCJI DETEKTYWA 

14.          KURS DOKSZTAŁCAJĄCY DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY

15.          KURS DZIENNIKARSTW OBYWATELSKIEGO  

16.          KURS ADR POCZĄTKOWY

17.          SPECJALISTYCZNY KURS KONSULTANT DS. BEZPIECZEŃSTWA

18.          KURS TRENERA PERSONALNEGO

19.          KURS RODO – ZAKRES PODSTAWOWY 

20.          KURS MONTER KOSTKI BRUKOWEJ

21.          KURSY ARTYSTYCZNE

22.          KURS DYPLOMATYCZNY

23.          KURS SAVOIR VIVRE

24.          MIĘDZYNARODOWE WYMIANY MŁODZIEŻY WEWNĄTRZ UE

25.          ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

                                                                             § 5

Do zadań Placówki należy pełna realizacja obowiązków wynikających z niniejszego statutu, a w szczególności:

1) prowadzenie kształcenia o treści nauczania dostosowywanej do wymogów rynku pracy oraz potrzeb osób indywidualnych,

2) właściwe, zgodne z obowiązującymi przepisami, przygotowanie uczestników kształcenia do egzaminów państwowych w zakresie programów nauczania prowadzonych form kształcenia,

3) udział w przekwalifikowaniu bezrobotnych przy ścisłej współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy,

4) utrzymywanie i rozwijanie stałych kontaktów oraz współdziałanie z partnerskimi urzędami, instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami, organizacjami społecznymi, technicznymi, uczelniami i innymi,

5) wprowadzanie do zajęć sprawdzonych metod, form i technik nauczania oraz wymianę doświadczeń w tym zakresie z ośrodkami i placówkami kształcenia o podobnym profilu działalności,

6) upowszechnianie wśród kadry dydaktycznej opracowań merytoryczno – metodycznych, pakietów edukacyjnych oraz rozwiązań technicznych celem wykorzystania w procesie kształcenia.

III. OSOBA PROWADZĄCA PLACÓWKĘ ORAZ JEJ KOMPETENCJE 

                                                                           § 6

Osobą prowadzącą Placówkę jest MONIKA DUBAS

                                                                           § 7

Do zadań osoby prowadzącej Placówkę należy:                                                                    

1) pełnienie funkcji dyrektora Placówki,

2) zatrudnianie kadry dydaktycznej (konsultantów) oraz pracowników zabezpieczających proces funkcjonowania Placówki,

3) zapewnienie warunków działania Placówki, w tym warunków lokalowych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań określonych w statucie,

4) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia,

5) wyposażenie Placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji kształcenia,

6) prowadzenie gospodarki finansowej Placówki,

7) prowadzenie działań korygujących i zapobiegawczych (w przypadku wystąpienia nieprawidłowości

IV. ORGANY PLACÓWKI ORAZ ZAKRES ICH ZADAŃ                                   

                                                                        § 8

Organami wewnętrznymi Placówki są:

•             Dyrektor Placówki i jego zastępcy,

•             Kanclerz Placówki,

•             Rzecznik ds. etyki zawodowej IChM-Cz,

•             Rada Programowa IChM-Cz,

•             Rada Pedagogiczna IChM-Cz, w skład której wchodzi kadra dydaktyczna i instruktorzy prowadząca zajęcia.

– Kanclerz Placówki Robert Edelwajn

– Rzecznik ds. etyki zawodowej IChM-Cz Marcin Kwiatkowski

– Przewodniczący Rady Programowej IChM-Cz Norbert Wójtowicz

– Wicedyrektor / PR Rev. Ks. doc. IChM  Leszek hr. Mączyński M.CH.I

– Wicedyrektor Robert Jankowski

                                                                           § 9

1. Dyrektor Placówki jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej IChM-Cz, jak również kierownikiem zakładu pracy dla pracowników zatrudnionych w Placówce.

2. Do zadań dyrektora Placówki należy kierowanie działalnością Placówki, a w szczególności:

1) organizowanie i prowadzenie kształcenia w obszarach określonych w statucie,

2) zatrudnianie kadry dydaktycznej oraz pracowników,

3) zapewnienie programów nauczania dla prowadzonych form kształcenia,

4) powoływanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminów wewnętrznych oraz nadzór nad tymi egzaminami, jak również wnioskowanie do właściwych instytucji o przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych

5) prowadzenie dokumentacji kadry dydaktycznej potwierdzającej kwalifikacje do prowadzenia zajęć,

6) prowadzenie naboru uczestników kształcenia do prowadzonych form kształcenia,

7) opracowywanie planów zajęć prowadzonych form kształcenia,

8) organizacja podręczników i innych materiałów dydaktycznych,

9) zapoznawanie uczestników kształcenia i kadry dydaktycznej z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w Placówce oraz egzekwowanie ich przestrzegania,

10) dbałość o przestrzeganie przez uczestników kształcenia, kadrę dydaktyczną oraz pracowników zasad równości szans kobiet i mężczyzn oraz stosowania się do przepisów prawa dotyczących zapobiegania dyskryminacji, w tym zapobiegania molestowaniu seksualnemu

11) potwierdzanie ukończenia przez uczestników kształcenia danej formy kształcenia stosownym zaświadczeniem, o ile założenia organizacyjne określone w programie nauczania danej formy kształcenia tak stanowią,

12) realizowanie zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej IChM-Cz podjętymi w ramach ich kompetencji oraz zarządzeniami organów nadzorujących Placówkę,

13) zapewnienie pomocy kadrze dydaktycznej w realizacji zadań,

14) sprawowanie nadzoru wewnętrznego Placówki.

                                                                         § 10

Do zadań Rady Pedagogicznej IChM-Cz należy:

1) realizacja statutowych zadań dotyczących działalności Placówki,

2) ustalanie tematyki i ilości godzin dla poszczególnych form kształcenia oraz opracowywanie programów nauczania,

3) precyzowanie wymagań dla uczestników kształcenia w celu pozytywnego ukończenia poszczególnych form kształcenia,

4) analizowanie i ocena pracy Placówki,

5) opracowanie i uaktualnianie regulaminów Placówki,

6) nadawanie tytułów zawodowych na wniosek Dyrektora

7) podejmowanie decyzji o skreśleniu uczestnika kształcenia z listy uczestników kształcenia.

                                                                            § 11

1. Zebrania Rady Pedagogicznej IChM-Cz są organizowane:

1) przed rozpoczęciem prowadzonej formy kształcenia,

2) przed zakończeniem prowadzonej formy kształcenia w związku z zatwierdzeniem wyników dotyczących ukończenia kształcenia przez poszczególnych uczestników,

3) raz w roku w celu dokonania analizy i oceny Placówki,

4) w miarę bieżących potrzeb.

2. Zebrania Rady Pedagogicznej IChM-Cz mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego lub poszczególnych członków Rady Pedagogicznej IChM-Cz.

3. W zebraniu Rady Pedagogicznej IChM-Cz musi uczestniczyć co najmniej 1/3 jej członków.

4. Uchwały Rady Pedagogicznej IChM-Cz są podejmowane większością głosów.

5. Rada Pedagogiczna IChM-Cz samodzielnie ustala regulamin swojej działalności.

6. Zebrania Rady Pedagogicznej IChM-Cz są protokołowane w przypadkach, o których mowa w § 9 pt.

§ 12

1. Rada Programowa IChM-Cz jest organem stanowiącym, opiniodawczym i doradczym Placówki w zakresie jego działalności statutowej. Nadzoruje ona merytoryczną stronę działalności Placówki oraz jest gwarantem właściwego rozwoju kadry dydaktycznej.

2. Radę Programową IChM-Cz stanowią Przewodniczący oraz 4-6 członków Rady mianowanych przez Dyrektora placówki w porozumieniu z Przewodniczącym Rady.

3. Do zadań Rady Programowej IChM-Cz należy:

1) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania placówki oraz ocena ich realizacji;

2) analiza warunków i zadań stojących przed placówką, oraz zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności placówki;

3) poszukiwanie nowych form wsparcia organizacyjnego i koncepcyjnego działalności placówki;

4) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością placówki.

5) nadawanie tytułów honorowych i tytułów naukowych placówki zgodnie z regulaminem nadawania tytułów naukowych Instytutu Chrześcijańskiego Międzymorza w Częstochowie.

4. Rada Programowa IChM-Cz odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Na wniosek Przewodniczącego lub Dyrektora placówki obrady mogą odbywać się w formie telekonferencji.

1) Posiedzenia Rady zwoływane są przez Przewodniczącego Rady.

2) Posiedzenia nadzwyczajne Rady mogą być zwołane na żądanie co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady lub Dyrektora placówki.

5. Szczegółowy tryb działania Rady Programowej IChM-Cz określa odrębny regulamin.

                                              V. ORGANIZACJA PLACÓWKI                                                       

                                                                             § 13

Placówka prowadzi zajęcia dla:

1) osób z wolnego naboru,

2) osób skierowanych przez podmioty zewnętrzne (osoby fizyczne i prawne, instytucje państwowe, stowarzyszenia, organizacje społeczne, inne).

                                                                              § 14

Placówka funkcjonuje w oparciu o strukturę organizacyjną, w skład której wchodzą:

1.            Dyrektor Placówki IChM-Cz,

2.            Zastępcy Dyrektora Placówki IChM-Cz,

3.            Kanclerz IChM-Cz,

4.            Rzecznik ds. etyki zawodowej IChM-Cz,

5.            Przewodniczący Rady Programowej IChM-Cz,

6.            Kadra dydaktyczna IChM-Cz,

7.            Pracownicy zabezpieczający proces funkcjonowania Placówki.

                                                                             § 15

1. Placówka prowadzi działalność w formach pozaszkolnych i nie uwzględnia dni wolnych od zajęć programowych za wyjątkiem świąt państwowych.

2. Zajęcia programowe mogą odbywać się zarówno w godzinach porannych, jak i popołudniowych.

3. Czas jednostki dydaktycznej stacjonarnych form kształcenia wynosi 45 minut.

4. Zajęcia programowe, jeżeli wymagają tego potrzeby organizacyjne, mogą być prowadzone w blokach stanowiących wielokrotność czasu jednostki dydaktycznej.

                                                                             § 16

1. Zajęcia prowadzone są w oparciu o wynajętą bazę szkoleniową spełniającą wymagania przepisów o systemie oświaty. Baza ta wynajmowana jest w zależności od potrzeb danej formy kształcenia, z wyprzedzeniem co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć programowych.

2. Nauczanie prowadzone jest w zakresie i wymiarze czasu określonym właściwym programem nauczania, zgodnie z terminami i planem zajęć.

                                                                            § 17

1. Kształcenie może odbywać się indywidualnie lub w grupach złożonych z 10 do 40 uczestników, których rekrutacja prowadzona jest według obowiązujących kryteriów i poziomu umiejętności kandydatów. Liczebność grup zależna jest od rodzaju i możliwości prowadzenia zajęć.

2. W przypadku zajęć praktycznych, jeżeli wymagają tego potrzeby organizacyjne, dokonuje się podziału grupy na podgrupy szkoleniowe.

3. Grupy powstają na podstawie zgłoszeń podczas trwania naboru.

4. Do każdej grupy dyrektor Placówki przydziela opiekuna.

                                                                             § 18

1. Proces kształcenia w Placówce podlega kontroli dokonywanej przez kadrę dydaktyczną w trakcie jego realizacji oraz po jego zakończeniu, jeżeli tak przewiduje program nauczania danej formy kształcenia.                                                                        

2. Przewiduje się następujące metody sprawdzania efektów kształcenia:

1) pytania ustne,

2) sprawdziany pisemne (przy kształceniu na odległość),

3) prace oceniające postępy w nauce (przy kształceniu na odległość),

4) sprawdzian umiejętności praktycznych,

5) egzamin końcowy – wewnętrzny lub zewnętrzny.

                                                                             § 19

1. Przy sprawdzaniu efektów kształcenia, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, Placówka stosuje następującą skalę ocen:

1) celujący – 6, jeżeli średnia ocen wynosi od 5,51 do 6,00,

2) bardzo dobry – 5, jeżeli średnia ocen wynosi od 4,51 do 5,00,

3) dobry – 4, jeżeli średnia ocen wynosi od 3,51 do 4,50,

4) dostateczny – 3, jeżeli średnia ocen wynosi od 2,51 do 3,50,

5) dopuszczający – 2, jeżeli średnia ocen wynosi 1,51 do 2,50.

6) niedostateczny – 1, jeżeli średnia ocen wynosi 1,00 do 1,50.

2. Niedostateczny stanowi ocenę negatywną i oznacza nieopanowanie przez uczestnika kształcenia wiedzy i umiejętności wymaganych programem nauczania, wówczas uczestnik kształcenia może przystąpić do zaliczenia (egzaminu) poprawkowego.

3. Jeżeli uczestnik kształcenia otrzyma ocenę negatywną z zaliczenia (egzaminu) poprawkowego, kolejnego zaliczenia (egzaminu) poprawkowego nie przeprowadza się

                                                                            § 20

Potwierdzeniem ukończenia kształcenia jest wystawienie przez dyrektora Placówki właściwego Zaświadczenia o ukończeniu danej formy kształcenia.

                                                                             § 21

 Podstawową dokumentacją, którą prowadzi Placówka i przechowuje zgodnie z obowiązującymi przepisami są:

1) program nauczania;

2) dziennik zajęć;

3) protokół z przeprowadzonego zaliczenia;

4) ewidencję wydanych zaświadczeń.

                                                                              § 22

1. Dyrektor Placówki prowadzi nadzór wewnętrzny, którego celem jest:

1. sprawdzanie realizacji statutowych zadań Placówki,

2. kontrola efektywności kształcenia oraz ocena możliwości jego doskonalenia,

3. określenie potrzeby zmian prowadzących do podniesienia poziomu kształcenia oraz rozwoju Placówki.

2. Kontrola efektywności kształcenia obejmuje:

1) przebieg realizacji zajęć programowych, w tym rzetelne realizowanie ustalonego programu nauczania przez kadrę dydaktyczną,

2) przestrzeganie dyscypliny i czasu pracy kadry dydaktycznej,

3) frekwencję uczestników kształcenia na zajęciach programowych,

4) bieżące i właściwe prowadzenie dziennika zajęć przez kadrę dydaktyczną,                                                                         

5) bezstronność i obiektywizm kadry dydaktycznej w ocenie uczestników kształcenia,

6) analizę wyników nauczania uzyskiwanych przez uczestników kształcenia

7) analiza informacji zwrotnych od uczestników kształcenia dotyczących efektywności i jakości kształcenia.

3. Formy sprawowania nadzoru wewnętrznego:

1) monitorowanie procesu dydaktycznego (kontrola doraźna, hospitacja zajęć),

2) badanie efektywności i jakości kształcenia (badania ankietowe).

                                                                            § 23

Uczestnicy kształcenia podczas zajęć programowych mają zapewnioną opiekę, przez:

1) osobę prowadzącą zajęcia,

2) starostę grupy,

3) opiekuna grupy

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ORAZ UCZESTNIKÓW KSZTAŁCENIA

                                                                              § 24

Kadra dydaktyczna prowadzi zajęcia programowe oraz jest odpowiedzialna za jakość i wyniki swojej pracy oraz bezpieczeństwo uczestników kształcenia powierzonych jej opiece podczas zajęć.

                                                                              § 25

Kadra dydaktyczna ma prawo do:

1) bieżącego dostępu do statutu i regulaminów obowiązujących w Placówce,

2) opracowania autorskich programów nauczania,

3) zgłaszania potrzeby zmian programów nauczania oraz uczestniczenie w ich zmianach,

4) współdecydowania o doborze środków dydaktycznych i metod kształcenia,

5) korzystania z wyposażenia i zaplecza bazy szkoleniowej Placówki,

6) dokonywania kontroli postępów w nauce uczestników kształcenia,

7) wnioskowania o skreślenie uczestnika z listy uczestników kształcenia.

                                                                              § 26

Do obowiązków kadry dydaktycznej należy w szczególności:

1) zapoznanie się i przestrzeganie zakresu obowiązków wynikających ze statutu oraz podpisanej umowy cywilnoprawnej w zakresie kształcenia,

2) systematyczne i rzetelne realizowanie ustalonego programu nauczania,

3) przestrzegania dyscypliny i czasu pracy,

4) przestrzeganie ustalonych w Placówce zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

5) wspieranie każdego uczestnika kształcenia w jego rozwoju,

6) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczestników kształcenia oraz sprawiedliwe i taktowne ich traktowanie,

7) stosowaniu przepisów prawa dotyczących zapobiegania dyskryminacji, w tym zapobieganiu molestowaniu seksualnemu,

8) przestrzeganiu zasady równości szans kobiet i mężczyzn,

9) prowadzeniu dziennika zajęć stanowiącego potwierdzenie zrealizowanych zajęć,                                                                      

10) pełnienie na wniosek dyrektora Placówki obowiązków opiekuna grupy,

11) informowanie dyrektora Placówki o wynikach kształcenia, a w szczególności o wszelkich nieprawidłowościach i uchybieniach w tym zakresie,

12) ponoszeniu odpowiedzialności za życie i zdrowie oraz bezpieczeństwo uczestników kształcenia

                                                                                § 27

Do obowiązków opiekuna grupy należy:

1) reprezentowanie interesów uczestników kształcenia w zakresie właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

2) kontrolowanie uzyskiwanych wyników kształcenia oraz zgłaszanie dyrektorowi Placówki potrzeby indywidualizacji kształcenia.

                                                                                § 28

Do obowiązków starosty grupy należy bieżąca współpraca z opiekunem grupy w zakresie interesów grupy dotyczących praw i obowiązków uczestników kształcenia.

                                                                               § 29

Uczestnik kształcenia ma prawo do:

1) zapoznania się ze statutem i regulaminami Placówki oraz bieżącego dostępu do tych dokumentów,

2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

3) otrzymania planu zajęć,

4) wytypowania spośród uczestników danej formy kształcenia starosty grupy,

5) życzliwego, taktownego traktowania w procesie kształcenia,

6) swobody wyrażania myśli i przekonań,

7) wnoszenia istotnych uwag dotyczących treści materiałów dydaktycznych,

8) wnioskowania o zmianę toku kształcenia,

9) ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,

10) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,

11) egzekwowania pełnej realizacji oferty kształcenia przedstawionej przez Placówkę,

12) otrzymania potwierdzenia o ukończeniu danej formy kształcenia w postaci Zaświadczenia lub innego dokumentu wynikającego z przepis

                                                                          § 30

Do obowiązków uczestnika kształcenia należy w szczególności:

1) przestrzeganie postanowień statutu i regulaminów Placówki,

2) systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach programowych danej formy kształcenia,

3) poprawne zachowywanie się oraz przestrzeganie ustalonych w Placówce zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

4) przestrzeganie zasad kultury współżycia i kultury słowa wobec pracowników i innych uczestników kształcenia,

5) prezentowanie nienagannej postawy etycznej i obywatelskiej,

6) uiszczanie należności z tytułu kształcenia zgodnie z ustalonym terminem.

                                                                              § 31

1. Skreślenie uczestnika z listy uczestników kształcenia polega na wykreśleniu uczestnika z dziennika zajęć danej formy kształcenia oraz uniemożliwieniu mu pobierania dalszej nauki w Placówce.

2. Uczestnika kształcenia skreśla z listy uczestników kształcenia dyrektor Placówki bez możliwości roszczeń finansowych ze strony uczestnika z tytułu niedokończenia kształcenia za które wniósł opłatę.

3. Skreślenie uczestnika z listy uczestników kształcenia następuje w przypadku:

1) rezygnacji uczestnika z kształcenia,

2) nieprzestrzegania przez uczestnika kształcenia statutu lub regulaminów Placówki w części dotyczącej uczestnika kształcenia,

3) absencji uczestnika kształcenia przekraczającej 20% trwania danej formy kształcenia lub przerwania w niej udziału,

4) dopuszczenia się przez uczestnika kształcenia podczas pobytu w Placówce czynów zagrożonych wszczęciem przeciwko niemu postępowania sądowego,

5) świadomego spowodowania przez uczestnika kształcenia zdarzenia narażającego Placówkę na straty finansowe lub moralne,

6) nieopłacenia przez uczestnika kształcenia opłaty za udział w kształceniu (lub ustalonej raty) w ustalonym terminie zapłaty należności,

7) nieukończenia przez uczestnika kształcenia wymaganego programem nauczania modułu, uzyskując ocenę niedostateczną ze sprawdzianów kończących moduł,

8) nieprzystąpienia uczestnika kształcenia w wyznaczonym terminie do sprawdzianów, egzaminów lub zaliczenia końcowego przewidzianych programem nauczania.

4. Skreślenie z listy uczestników kształcenia w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pt. 7 i 8 następuje po podjęciu decyzji przez Radę Pedagogiczną IChM-Cz.                                                                         

5. Dyrektor Placówki pisemnie zawiadamia uczestnika kształcenia o jego skreśleniu z listy uczestników kształcenia podając przyczyny takiego działania.

6. Uczestnikom kształcenia skreślonym z listy uczestników kształcenia z przyczyn, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 4 ,5 uniemożliwia się ponowne kształcenie w Placówce.

7. Od decyzji skreślenia uczestnika z listy uczestników kształcenia, skreślony może się odwołać do dyrektora Placówki.

8. W przypadku zdarzeń wymienionych w ust. 3 pkt 5 uczestnik kształcenia ponosi zobowiązania finansowe za wyrządzone szkody, nawet gdy jego działanie było nieumyślne

                                                                         § 32

1. Uczestnika kształcenia nie skreśla się z listy uczestników kształcenia, jeżeli nieukończenie modułu nauczania, nieprzystąpienie do sprawdzianów lub egzaminów, albo przerwa w nauczaniu spowodowane były chorobą uczestnika lub wynikły ze szczególnych przyczyn losowych.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 dyrektor Placówki w porozumieniu z Radą Pedagogiczną IChM-Cz i uczestnikiem kształcenia ustala warunki i termin kontynuacji lub ponownego podjęcia przez niego kształcenia.

3. Uczestnika kształcenia skreśla się z listy uczestników kształcenia, jeżeli po ustaniu przyczyn, o których mowa w ust. 1, nie podjął kształcenia w terminie ustalonym w trybie określonym w ust. 2, lub dana forma kształcenia, w której uczestniczył została zakończona i nie jest uwzględniana w planach do realizacji przez Placówkę w innym terminie.

                                                                        § 33

Pracownicy Placówki swoje obowiązki wykonują na podstawie zakresu wynikającego z zawartej umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej lub umowy o wolontariacie  zgodnie i na zasadach określonych w kodeksie pracy lub i innych przepisach.

VII. SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWKI

                                                                      § 34

Placówka uzyskuje środki finansowe na działalność z tytułu:

1) pobierania opłat od uczestnika kształcenia za udział w kształceniu,

2) pobierania opłat wynikających z realizacji umów zawieranych z podmiotami będącymi zleceniodawcami danych form kształcenia,

3) realizacji projektów dofinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i budżetu państwa.

VIII. ZASADY PRZYJMOWANIA UCZESTNIKÓW KSZTAŁCENIA DO PLACÓWKI        

                                                                       § 35

1. Placówka przyjmuje tylko uczestników kształcenia spełniających wymogi uczestnictwa określone dla prowadzonej formy kształcenia.

2. Nabór uczestników kształcenia prowadzony jest w ciągu całego roku w okresie poprzedzającym organizację danej formy kształcenia.

3. W uzasadnionych przypadkach, w celu określenia możliwości uczestnictwa w danej formie kształcenia, nabór poprzedzony jest rozmową kwalifikacyjną lub testem kompetencyjnym.                                                                   

4. Jeśli należność za kształcenie jest opłacana w ratach, zajęcia w grupie mogą być zawieszone lub grupa może być rozwiązana, gdy liczba uczestników regularnie płacących raty zmniejszy się do ilości osób, których wpłaty nie pokrywają kosztów uczestnictwa w danej formie kształcenia. W takim przypadku uczestnicy kształcenia mogą kontynuować naukę z inną grupą szkoleniową organizowaną przez Placówkę.

 IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE                                                       

                                                                          § 36

1.

Adres organu prowadzącego

TOWER Security sp. zoo  ul. Obrońców Poczty Gdańskiej  3C ,42-218 Częstochowa PL

adres e-mail , towerochrona@gmail.com  

2.

Miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych:

1. ul. P CK 1 8 , 42 2 18 Częstochowa ( budynek : Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego

2. Częstochowski Park Przemysłowo Technologiczny , ul. Wały Dwernickiego 117/121 , 42 202 Częstochowa, Sala nr. 1 o powierzchni 74,43 m2

                                                                         § 37

1.            Placówka może tworzyć filie i oddziały na terenie RP i UE.

2.            Placówka może nadawać tytuły zawodowe i tytuły zgodnie z umocowanymi i przepisami prawa takie jak:

a.            Dyplom Profesora Honorowego IChM-Cz,

b.            Dyplom Docenta Honorowego IChM-Cz,

c.            Dyplom Profesora IChM-Cz,

d.            Dyplom Docenta IChM-Cz.

                                                                         § 38

  1. Placówka tworzy wewnętrzne jednostki organizacyjne do realizacji celów statutowych lub projektowych o charakterze doraźnym.
  2. Jednostka organizacyjna może posiadać wewnętrzny regulamin.
  3. Jednostka organizacyjna nadzorowana jest przez jeden z organów wewnętrznych Placówki wymieniony jako organ nadzorujący. Organ nadzorujący wprowadza strukturę i regulamin.
  4. Komisja programu In Spe IChM-Cz, nadzorowana przez organ: Rzecznik ds. etyki zawodowej,
  5. Komisja ds. falerystyki, nadzorowana przez organ: Rada Programowa.

                                                                         § 39

Placówka celem identyfikacji będzie używała pieczęci;

1.            Pieczątki z danymi identyfikującymi placówkę

2.            okrągłej pieczęci z napisem w otoku zawierającym jej nazwę i herb (logo)

3.            okrągłej pieczęci urzędowej z napisem w otoku zawierającym jej nazwę i wizerunkiem orła ustalonym dla godła RP

                                                                        § 40

Wszelkie zmiany i uzupełnienia w statucie wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

                                                                          § 41

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem obowiązują przepisy ustawy o systemie oświaty, wydane na jej podstawie akty wykonawcze oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Integralną częścią statutu jest Kodeks Etyki Nauczycielskiej , którego przestrzeganie w IChM-Cz będzie wymagane z całą stanowczością i w pełnej rozciągłości , a każdy z zatrudnionych nauczycieli i instruktorów będzie zobowiązany podpisać i stosować.

                                                                         § 42

Placówka rozpoczyna działalność od dnia 10 listopada 2020 roku